Vilkår

Vilkår for påmelding

Alle medlemmer, utøvere og foresatte plikter å sette seg inn i, og akseptere, Ullensaker gym og turns vilkår for påmelding uten forbehold. Det er disse vilkårene som til enhver tid er gjeldende. Ved endringer av betydning vil Ullensaker gym og turn informere alle medlemmer. 

Som medlem i Ullensaker gym og turn plikter du til enhver tid å holde deg oppdatert på den informasjonen som finnes på vår hjemmeside og som sendes ut på mail. Alle medlemmer over 15 år har stemmerett på Ullensaker gym og turns årsmøte forutsatt at medlemskontingenten er betalt senest 1 måned før årsmøte. Foresatte kan ikke stmme på vegene av barna, men må ha et selvstendig (støtte)medlemsmsskap i klubben.

Alle medlemmer i Ullensaker gym og turn administrerer sin egen profil i medlemssystemet Spond. Som medlem eller foresatt er du selv ansvarlig for til enhver tid å holde kontaktinformasjonen på medlemsprofilen oppdatert.

Ullensaker gym og turn plikter å stille med lokaler, utstyr og instruktører til alle sine partier så sant det er forsvarlig å gjennomføre trening.

Force majeure

Skulle det oppstå situasjoner som ligger utenfor Ullensaker gym og turns kontroll (force majeure), er det opp til årsmøtet å ta stilling til kompensasjon og/eller erstatning for tapt trening.

I forbindelse med koronasituasjonen viser vi til NIFs informasjon, «Juridiske konsekvenser for idretten som følge av koronaviruset». https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/viken/nyheter/2020/juridiske-konsekvenser-for-idretten-som-folge-av-koronaviruset/

Smitteverntiltak i forhold til koronapandemien er til enhver tid gjeldende regler fra myndighetene(Stat, kommune og NIF) og Ullensaker gym og turn. Disse må alltid overholdes.

Påmelding og betaling av medlems-og treningskontingent

 • Alle medlemmer skal, med mindre annet er avtalt eller informert om, betale treningskontingent for alle partier de deltar på. 
 • Påmelding og betaling av treningskontigent skjer vanligvis i forkant av hvert semester og minimun 2 ganger i året. Semesterstart er normalt i januar og i august. 
 • All påmelding og betaling skal skje gjennom medlemssystemet Spond.
 • Betaling av treningskontingent skjer direkte ved påmelding til et parti. Har du ikke betalt, har du ikke rett på plass på et parti hos oss Ullensaker gym og turn. 
 • Medlemskontingenten må betales uavhengig av når på året man melder seg inn. 
 • Medlemskontingenten betales ved første innmelding, og deretter en gang hvert kalenderår. I medlemskontingenten ligger en lovpålagt forsikring for medlemmet. 
 • Dersom du ikke får plass på et parti, men havner f.eks. på venteliste, trenger du ikke betale medlemskontingent. 
 • Betaling gjøres ved bruk av kort (Visa/Mastercard) direkte via medlemsprofilen i Spond. Ordrebekreftelse for vellykket kjøp mottas på mail. 
 • I treningskontingenten ligger et administrasjonsgebyr til leverandør av medlemssystemet. Gebyr utgjør 2,5 % av treningsavgiften + 2,- kr pr transaksjon. 
 • Hvis du står på venteliste og får tilbud om plass, har du 24 timer på deg fra du mottar plasstilbudet til å bekrefte plassen. Plassen bekreftes ved å betale medlems- og treningskontingent. Dersom du ikke betaler innen 24 timer mister du plassen og den tilbys automatisk nestemann på ventelisten. Sjekk derfor e-posten også i helgene. 
 • Ullensaker gym og turn har ikke søskenrabatt. 

Enkelttimer/kursaktivitet

 • Ullensaker gym og turn tilbyr fra tid til annen enkelttimer eller kurs med bestemt tidsrom for gjennomføring. Påmelding og betaling for slike tilbud går via Spond. og påmelding er bindende. 
 • Angrerett etter angrerettloven gjelder ikke disse tilbudene jf. lovens § 22 bokstav m (se nedenfor)
Forsikring
 • Alle medlemmer i Ullensaker gym og turn er forsikret via Norges Idrettsforbund/Norges Gymnastikk og Turnforbund. 

Angrerett etter angrerettloven

Ved påmelding/innmelding har medlemmet som utgangspunkt rett til å gå fra avtalen (angrerett) ved å gi skriftlig melding til Ullensaker gym og turn senest 15 dager før mandag i oppstartsuken. Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Dersom påmelding skjer i løpet av de siste 14 dagene før semesterstart gjelder vanlig angrefristlov 14 dager. Skriftlig melding til Ullensaker gym og turn regnet fra avtalen ble inngått. Melding om benyttelse av angrerett etter angrerettloven kan fremsettes ved bruk av standardisert angrerettskjema eller ved fremsettelse av annen utvetydig erklæring.

Medlemmet har ved rettidig utøvelse av angrerett etter angrerettloven krav på å få tilbakebetalt fra Ullensaker gym og turn det medlemmet har betalt som ledd i avtalen som dermed termineres, om ikke annet fremgår av avsnitt lenger ned. Tilbakebetalingen skal skje uten unødig opphold, og senest 14 dager fra Ullensaker gym og turn fikk rettidig melding om medlemmets beslutning om å utøve angrerett etter angrerettloven.

Dersom aktiviteten har startet før angreretten utøves, er medlemmet forpliktet til å betale et beløp som står i rimelig forhold til den del av tjenesten/treningene som er gjennomført frem til det tidspunkt medlemmet gir rettidig melding om utøvelse av angrerett. Medlemmet må da betale:
 • 400,- i administrasjonsgebyr
 • 275,- i medlemskontingent
 • 100,- pr Antall treninger medlemmet kunne ha deltatt på i perioden før utmelding

Ved påmelding til kurs med bestemt dato eller tidsrom for gjennomføring, herunder også aktivitetstilbud med bestemt tidsangivelse i ferier, gjelder ikke angrerett etter angrerettloven, jfr. lovens § 22 bokstav m.

Utmelding utenom utøvelse av angrerett etter angrerettloven

Utmelding skal formidles skriftlig via vårt kontaktskjema på våre nettsider, jf. NIFs lover (https://www.nif.no).

Det regnes m.a.o. ikke som gyldig utmelding ved å gi muntlig beskjed til trener eller administrasjon.

Utmelding gir ingen rett på refusjon av treningsavgift eller medlemskontingent. Dersom utmelding kommer UGT i hende 15 dager før semesterstart vil halvparten av treningsavgiften kunne refunderes. Dette gjelder ikke medlemskontingenten.

For spørsmål og henvendelser angående betaling, send melding via vårt kontaktskjema på våre nettsider.

Sikkerhetsvilkår for Ullensaker gym og turn

Alle medlemmer av Ullensaker gym og turn plikter å følge våre sikkerhetsregler som beskrevet i våre vilkår. Brudd på reglene kan medføre utestenging fra Ullensaker gym og turn uten refusjon av treningsavgift og medlemskontingent. 
 • Våre ansatte trenere har det sportslige ansvaret og alle utøvere og foresatte plikter å innrette seg etter beskjeder fra trenerne. 
 • Medlemmer og deres foresatte plikter til enhver tid å forholde seg til de vedtak klubben gjør og klubbens overordnede organger. 
 • Kun de som deltar på partiene skal oppholde seg inne i hallen. Foresatte og søsken skal ikke oppholde seg i lokalene, men må oppholde seg andre steder. 
 • Det er ikke tillatt å filme eller fotografere under vanlig trening. 
 • På interne og eksterne arrangement vil det være tillat å filme og/eller fotografere, men ber dere gjøre dere kjent med reglene for publisering og deling av bilder. Dere kan lese mer om dette hos datatilsynet https://www.datatilsynet.no/personvern-pa-ulike-omrader/internett-og-apper/bilder-pa-nett/
 • Trenere har ansvaret for å vise og lære utøverne hvor løst utstyr skal stå, og det skal settes av tid til rydding på slutten av treningen. 
 • Vannflaske skal settes i garderober eller på anviste plasser i hallen. Mat er ikke tillatt inne i hallen. 
 • Utøvere skal ha på seg egnet treningstøy og lang hår må settes opp i strikk. 
 • Foreldre/foresatte som er med på foreldre & barn-parti skal ha egnet treningstøy. Alle som deltar i aktiviteten, bør ta av klokker og smykker. 
 • Foreldre/foresatte kan bli invitert med inn første og siste trening. Ved særskilte forhold, tas kontakt med klubben på post@ullensakergymogturn.no
 • Ullensaker gym og turn følger NIF og Politiets råd/reglement for vold i idretten. https://www.politiet.no/rad/vold-og-trusler-i-idretten/

Lodd-/kalendersalg

Ved innmelding i Ullensaker gym og turn godtas også at man får tilsendt Lodd-/kalendere for salg 2 ganger i året. Dersom man ikke ønsker å få tilsendt loddene/Kalenderne så må man gi beskjed når det sendes ut informasjon om dugnad via epost eller Spond.

Inntektene brukes brukes til formål bestemt i styrevedtak. Lodd/kalendere kan returneres til våre treningssteder eller til adressen på faktura.

Vilkår oppdatert ved styremøte 18.01.2021