Priser og betalingsbetingelser

All betaling skjer med kort i Spond-app som kan lastes ned fra Google Play eller App store

Medlemskontingent

kr 280 pr kalenderår 

Treningsavgift for Cheerleading (betales per semester/halvår)

Cheer Mini 7-9 år 1 trening i uka: kr 1 490kr 
Cheer Peewee 10-11 år 2 treninger i uka: kr 2 900 kr
Cheer Youth 12-15 år - 2 treninger i uka kr 2 900 kr
Cheer Junior 12-15 år 3 treninger i uka: kr 3 800 kr

Søskenrabatt 25% (25% på billigste kurspakke fra og med søsken nr 2)

Andre kostnader

Leie av cheerleadingdrakt: 700 kr (650 for mini og peewee som har rimeligere drakter) 
Kjøp av cheerleadingsko (Om man ikke er flyer, kan man velge hvite innesko/joggesko) mellom 600 - 1500 kr.
Sløyfe til uniformen: 350 kr
Konkurranselisens (gjelder youth, Junior og senior) : 512 kr
Aktivitetslisens (Gjelder Mini og Peewee):  150 kr

Alle utøvere som deltar i konkurranser på youth- og junior-nivå skal løse konkurranselisens, det gjelder også de utøverne som er 11-12 år.

Deltageravgift til konkurranser og oppvisninger varierer mellom 300-400 kr (det er ca to konkurranser/oppvisninger i halvåret)

Deltagelse på NM helgen: ca 3000 kr (Kun for Skyfall og AirForce) 
I denne prisen ligger, deltageravgift, middag fredag, frokost og luncg, bankett med middag på lørdag og hotel fra fredag til søndag. 

Når klubben organiserer arrangementer, vil alle utgifter som er relatert til arrangementene bli samlet i en pakke. Disse utgiftene kan inkludere, men er ikke begrenset til, kostnader for hotell, flybilletter, trenere, og andre relaterte kostnader. Disse samlede kostnadene vil så bli fordelt likt mellom alle deltakende utøvere. Noen ganger er det ikke mulig å oppgi en eksakt pris på forhånd, og kun et kostnadsoverslag kan gis. Dette kan skyldes variabler som valutakurser og andre uforutsigbare endringer. Hvis arrangementet blir avlyst eller klubben av en eller annen grunn ikke kan delta, vil refusjon bli gitt til deltakerne. Imidlertid vil refusjonen bli redusert med eventuelle gebyrer fra arrangøren og andre kostnader som klubben ikke får refundert. Klubben følger standard praksis i bransjen når det gjelder fakturering.

Frivillige kostnader

Sett med treningstøy (1000) , lagtøy og klubbtøy (Typisk kr 300 for Tskjorte/shorts). 

Dette er vilkårene for medlemskap i UGT

Alle medlemmer, utøvere og foresatte plikter å sette seg inn i, og akseptere, Ullensaker gym og turns vilkår for påmelding uten forbehold. Det er disse vilkårene som til enhver tid er gjeldende. Ved endringer av betydning vil Ullensaker gym og turn informere alle medlemmer.
Som medlem i Ullensaker gym og turn plikter du til enhver tid å holde deg oppdatert på den informasjonen som finnes på vår hjemmeside www.ugt.no  og som sendes ut på mail. Alle medlemmer over 15 år har stemmerett på Ullensaker gym og turns årsmøte forutsatt at medlemskontingenten er betalt senest 1 måned før årsmøte. Foresatte kan ikke stemme på vegene av barna, men må ha et selvstendig (støtte)medlemsmsskap i klubben. 

Alle medlemmer i Ullensaker gym og turn administrerer sin egen profil i medlemssystemet Spond. Som medlem eller foresatt er du selv ansvarlig for til enhver tid å holde kontaktinformasjonen på medlemsprofilen oppdatert.
Ullensaker gym og turn plikter å stille med lokaler, utstyr og instruktører til alle sine partier så sant det er forsvarlig å gjennomføre trening.

Force majeure

Skulle det oppstå situasjoner som ligger utenfor Ullensaker gym og turns kontroll (force majeure), er det opp til årsmøtet å ta stilling til kompensasjon og/eller erstatning.
I forbindelse med koronasituasjonen viser vi til NIFs informasjon, «Juridiske konsekvenser for idretten som følge av koronaviruset». https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/viken/nyheter/2020/juridiske-konsekvenser-for-idretten-som-folge-av-koronaviruset/
Smitteverntiltak i forhold til koronapandemien er til enhver tid gjeldende regler fra myndighetene(Stat, kommune og NIF) og Ullensaker gym og turn. Disse må alltid overholdes.

Påmelding og betaling av medlems- og treningskontingent

Alle medlemmer skal, med mindre annet er avtalt eller informert om, betale treningskontingent for alle partier de deltar på.
Påmelding og betaling av treningskontingent skjer vanligvis i forkant av hvert semester og minimum 2 ganger i året. Semesterstart er normalt i januar og i august.
All påmelding og betaling skal skje gjennom medlemssystemet Spond.
Betaling av treningskontingent skjer direkte ved påmelding til et parti. Har du ikke betalt, har du ikke rett på plass på et parti hos Ullensaker gym og turn.
Medlemskontingenten må betales uavhengig av når på året man melder seg inn.
Medlemskontingenten betales ved første innmelding, og deretter en gang hvert kalenderår. I medlemskontingenten ligger en lovpålagt forsikring for medlemmet.
Dersom du ikke får plass på et parti, men havner f.eks. på venteliste, trenger du ikke betale medlemskontingent.

Betaling gjøres ved bruk av kort (Visa/Mastercard) direkte via medlemsprofilen i Spond. Ordrebekreftelse for vellykket kjøp mottas på mail.
I treningskontingenten ligger et administrasjonsgebyr til leverandør av medlemssystemet. Gebyret utgjør 2,5 % av treningsavgiften + 2,- kr pr transaksjon.
Hvis du står på venteliste og får tilbud om plass, har du 24 timer på deg fra du mottar plasstilbudet til å bekrefte plassen. Plassen bekreftes ved å betale medlems- og treningskontingent. Dersom du ikke betaler innen 24 timer mister du plassen og den tilbys automatisk nestemann på ventelisten. Sjekk derfor e-post også i helgene.

Enkelttimer/kursaktivitet

Ullensaker gym og turn tilbyr fra tid til annen enkelttimer eller kurs med bestemt tidsrom for gjennomføring. Påmelding og betaling for slike tilbud går via Spond, og påmelding er bindende.
Angrerett etter angrerettloven gjelder ikke disse tilbudene jf. lovens § 22 bokstav m (se nedenfor).

Forsikring 

Alle medlemmer i Ullensaker gym og turn er forsikret via Norges Idrettsforbund/ Norges Gymnastikk og Turnforbund.

Angrerett etter angrerettloven

Ved påmelding/innmelding har medlemmet som utgangspunkt rett til å gå fra avtalen (angrerett) ved å gi skriftlig melding til Ullensaker gym og turn senest 15 dager før mandag i oppstartsuken. Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Dersom påmelding skjer i løpet av de siste 14 dagene før semesterstart gjelder vanlig angrefristlov 14 dager. Skriftlig melding til Ullensaker gym og turn regnet fra avtalen ble inngått. Melding om benyttelse av angrerett etter angrerettloven kan fremsettes ved bruk av standardisert angrerettskjema eller ved fremsettelse av annen utvetydig erklæring.

Medlemmet har ved rettidig utøvelse av angrerett etter angrerettloven krav på å få tilbakebetalt fra Ullensaker gym og turn det medlemmet har betalt som ledd i avtalen som dermed termineres, om ikke annet fremgår av avsnitt lenger ned. Tilbakebetalingen skal skje uten unødig opphold, og senest 14 dager fra Ullensaker gym og turn fikk rettidig melding om medlemmets beslutning om å utøve angrerett etter angrerettloven.
Dersom aktiviteten har startet før angreretten utøves, er medlemmet forpliktet til å betale et beløp som står i rimelig forhold til den del av tjenesten/treningene som er gjennomført frem til det tidspunkt medlemmet gir rettidig melding om utøvelse av angrerett. Medlemmet må da betale:

400,- i administrasjonsgebyr
280,- i medlemskontingent
100,- pr Antall treninger medlemmet kunne ha deltatt på i perioden før utmelding

Ved påmelding til kurs med bestemt dato eller tidsrom for gjennomføring, herunder også aktivitetstilbud med bestemt tidsangivelse i ferier, gjelder ikke angrerett etter angrerettloven, jfr. lovens § 22 bokstav m.

Avvik fra timeplanen

Klubben leier lokaler fra kommunen. I hht. kommunens regelverk, vil skolens aktiviteter prioriteres fremfor klubbens behov. Det betyr at dersom skolen(eller andre kommunale enheter) har behov for lokalene til andre aktiviteter(f.eks. foreldremøter, juleavslutninger osv.) må klubbens aktiviteter vike. Klubben vil prøve å tilrettelegge mest mulig, enten ved å gi tilbud midlertidig andre steder, andre tider eller ekstratreninger så langt det lar seg gjøre. Ved avlysninger refunderes det ikke. 

Utmelding utenom utøvelse av angrerett etter angrerettloven 

Utmelding skal formidles skriftlig via vårt kontaktskjema på våre nettsider, jf. NIFs lover (https://www.nif.no).
Det regnes m.a.o. ikke som gyldig utmelding ved å gi muntlig beskjed til trener eller administrasjon.
Utmelding gir ingen rett på refusjon av treningsavgift eller medlemskontingent. Dersom utmelding kommer UGT i hende 15 dager før semesterstart vil halvparten av treningsavgiften kunne refunderes. Dette gjelder ikke medlemskontingenten.
For spørsmål og henvendelser angående betaling, send melding via vårt kontaktskjema på våre nettsider.

Sikkerhetsvilkår for Ullensaker gym og turn

Alle medlemmer av Ullensaker gym og turn plikter å følge våre sikkerhetsregler som beskrevet i våre vilkår. Brudd på reglene kan medføre utestenging fra Ullensaker gym og turn uten refusjon av treningsavgift og medlemskontingent.

Våre ansatte trenere har det sportslige ansvaret og alle utøvere og foresatte plikter å innrette seg etter beskjeder fra trenerne.
Medlemmer og deres foresatte plikter til enhver tid å forholde seg til de vedtak klubben gjør og klubbens overordnede organer
Kun de som deltar på partiene skal oppholde seg inne i hallen. Foresatte og søsken skal ikke oppholde seg i lokalene, men må oppholde seg andre steder.
Det er ikke tillatt å filme eller fotografere under vanlig trening.

På interne og eksterne arrangement vil det være tillatt å filme og/eller fotografere, men ber dere gjøre dere kjent med reglene for publisering og deling av bilder. Dere kan lese mer om dette hos datatilsynet https://www.datatilsynet.no/personvern-pa-ulike-omrader/internett-og-apper/bilder-pa-nett/
Trenere har ansvaret for å vise og lære utøverne hvor løst utstyr skal stå, og det skal settes av tid til rydding på slutten av treningen.
Vannflasker skal settes i garderober eller på anviste plasser i hallen. Mat er ikke tillatt inne i hallen.
Utøvere skal ha på seg egnet treningstøy og langt hår må settes opp i strikk. Bruk bomullsokker.
Foresatte som er med på foreldre & barn-parti skal ha egnet treningstøy. Alle som deltar i aktiviteten, bør ta av klokker og smykker.
Foreldre/foresatte kan bli invitert med inn første og siste trening. Ved særskilte forhold, tas kontakt med klubben på post@ullensakergymogturn.no. .
Ullensaker gym og turn følger NIF og Politiets råd/reglement for vold i idretten. https://www.politiet.no/rad/vold-og-trusler-i-idretten/

For påmelding, gå til http://www.ugt.no

Lodd-/kalendersalg

Ved innmelding i Ullensaker gym og turn godtas også at man får tilsendt Lodd-/kalendere for salg 2 ganger i året. Dersom man ikke ønsker å få tilsendt loddene/Kalenderne så må man gi beskjed når det sendes ut informasjon om dugnad via epost eller Spond.
Inntektene brukes brukes til formål bestemt i styrevedtak. Lodd/kalendere kan returneres til våre treningssteder eller til adressen på faktura.

Vilkår oppdatert ved styremøte 18.01.2021